Yasin Suresi, Yasin suresinin anlamı ve tefsiri ile Türkçe ve Arapça okunuşu


Yasin Suresi, Yasin suresinin anlamı ve tefsiri ile Türkçe ve Arapça okunuşu

Yasin Suresi Oku

Yasin Suresi 1. Sayfa, Arapça okuYasin Suresi 2. Sayfa, Arapça okuYasin Suresi 3. Sayfa, Arapça okuYasin Suresi 4. Sayfa, Arapça okuYasin Suresi 5. Sayfa, Arapça okuYasin Suresi 6. Sayfa, Arapça oku

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

1. Yâsîn

2. Vel Kur’ân-il hakîm

3. İnneke leminel murselîn

4. Alâ sırâtin mustakîm

5. Tenzîlel azîzirrahîm

6. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn

7. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn

8. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn

9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn

10. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn

11. innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm

12. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn

13. Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn

14. İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn

15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn

16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn

17. Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn

18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm

19. Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn

20. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn

21. İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn

22. Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn

23. Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn

24. İnnî izen lefî dalâlin mubîn

25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn

26. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn

27. Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn

28. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn

29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn

30. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn

31. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn

32. Ve in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn

33. Ve âyetun lehumul ardul meytetu ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn

34. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn

35. Liye’kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim efelâ yeşkurûn

36. Subhânnellezî halekal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn

37. Ve âyetun lehumulleyu neslehu minhunnehâre fe izâhum muzlimûn

38. Veşşemsu tecrî limustekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm

39. Velkamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm

40. Leşşemsû yenbegî lehâ en tudrikel kamere velelleylu sâbikunnehâr ve kullun fî felekin yesbehûn

41. Ve âyetul lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhûn

42. Ve halâknâ lehum min mislihî mâ yarkebûn

43. Ve in neşe’ nugrıkhum felâ sarîha lehum velâhum yunkazûn

44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn

45. Ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum vemâ halfekum leallekum turhamûn

46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn

47. Ve izâ kîle lehum enfikû mim mâ rezakakumullâhu, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımu menlev yeşâullâhu et’ameh, in entum illâ fî dalâlin mubîn

48. Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn

49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum vehum yehissimûn

50. Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn

51. Ve nufiha fîssûri feizâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn

52. Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânu ve sadekal murselûn

53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn

54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şeyen velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melûn

55. İnne ashâbel cennetil yevme fîşuğulin fâkihûn

56. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn

57. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn

58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm

59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimûn

60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû lekum aduvvun mubîn

61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm

62. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn

63. Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn

64. lslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn

65. Elyevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn

66. Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yubsirûn

67. Velev neşâu lemesahnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn

68. Ve men nuammirhu nunekkishu filhalkı, efelâ ya’kilûn

69. Ve mâ allemnâhuşşi’ra vemâ yenbegî leh in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn

70. Liyunzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn

71. Evelem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydîna en âmen fehum lehâ mâlikûn

72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rekûbuhum ve minhâ ye’kulûn

73. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn

74. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn

75. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn

76. Felâ yahzunke kavluhum. İnnâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn

77. Evelem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mubîn

78. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm

79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm

80. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâren feizâ entum minhu tûkidûn

81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm

82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun, feyekûn

83. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.

alıntı: namazzamani.net

TAKİP ET   Google News Abone Ol

Etiketler:


Bir Yorum Yaz